Picture

They recognized Him in the Breaking of the Bread

Omit the X's to reveal a Secret message. Write it on the spaces provided below.

XXXAXXNDXXITXXHAXXPPENEDXXX XXTXHXATXXWHIXXLEXXHEXXWAS WITHXXTHEMXXXATXXTABLEXXHE TOOKXXBRXXEADXXSAIDXXTHEXXX BLESSINGXXBROKEXXITANDXXGAVE XXITXXTOXXTHEMXX.Picture

Picture

Luke 24:30.


A special thanks to Donna Delahanty for creating this game!


Picture